Zespół

Kancelaria została założona w 2007 roku. Z naszych usług skorzystało kilkuset Klientów. Prawnicy tworzący nasz zespół stawiają sobie za cel profesjonalnie i konkurencyjne świadczenie usług doradczych. Chętnie współpracujemy z klientami działającymi w różnorodnych branżach – jesteśmy bowiem cały czas otwarci na pogłębianie wiedzy i podejmowanie nowych wyzwań. W naszej pracy stawiamy na skuteczność podejmowanych działań, a do powierzanych nam spraw podchodzimy z osobistym zaangażowaniem.

Prowadzimy obsługę prawną w języku polskim i angielskim.

Prawnicy

tel.: 533 325 679

e-mail: b.przyborowska@adwokat-radca.eu

Beata Przyborowska

Adwokat / Senior Associate

tel.: 533 606 539

e-mail: s.mazurkiewicz@adwokat-radca.eu

Stella Mazurkiewicz

Radca prawny / Senior Associate

tel.: 533 325 677

e-mail: a.kruczyk@adwokat-radca.eu

Anna Kruczyk

Adwokat / Senior Associate

tel.: 533 325 675

e-mail: b.grykowski@adwokat-radca.eu

Bartosz Grykowski

Adwokat / Senior Associate

tel.: 607 583 286

e-mail: m.urbanska-arendt@adwokat-radca.eu

dr Marta Urbańska-Arendt

Adwokat / Of Counsel

Dział administracyjny

Specjalizacje

Od ponad 15 lat doradzamy przedsiębiorcom w sprawach związanych z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą, a klientom indywidualnym pomagamy rozwiązywać problemy życia codziennego. Naszym Klientom gwarantujemy bardzo wysoki standard obsługi prawnej.

Wychodzimy z założenia, że na rynku usług prawniczych specjalizacje są kluczowe, jednak nie można być wybitnym specjalistą nie posiadając gruntowej wiedzy z kluczowych dziedzin prawa. Naszym Klientom zapewniamy kompleksowe doradztwo prawne. Powierzone nam sprawy realizujemy z zaangażowaniem uwzględniając interes oraz oczekiwania Klienta.

Doradzamy przedsiębiorcom, aby mogli bezpiecznie i efektywnie prowadzić swoją działalność. Powierzone nam zlecenia realizujemy uwzględniając ich biznesowy cel i specyfikę branży Klienta. Stale rozwijamy zarówno segment doradztwa korporacyjnego jak i umiejętności procesowe. Kancelaria doradza podmiotom gospodarczym we wszystkich formach prawnych, od działalności jednoosobowych do rozbudowanych struktur organizacyjnych łączących różnorodne formy prawne w grupy kapitałowe. Kancelaria doradza w procesach M&A, podziałach spółek, postępowaniach likwidacyjnych oraz upadłościowych. Niezależnie od branży, w której działa podmiot, relacje własnościowe, wymogi rejestrowe oraz pomoc w opracowaniu dokumentów wewnętrznych stanowią nieodzowny element każdej działalności gospodarczej. Naszym Klientom pomagamy wybrać optymalną dla nich formę działalności oraz zapewniamy doradztwo korporacyjne, tak aby rozwijać swój biznes bez zbędnego angażowania się w sprawy rejestrowo-regulacyjne. Dążymy do tego, aby być opiekunem i doradcą Klienta, a nie jednym z jego kontrahentów.
Windykacja należności jest jedną z podstawowych specjalizacji większości kancelarii prawnych. To co nas wyróżnia w tej dziedzinie, to indywidualne podejście do każdej prowadzonej sprawy oraz optymalizacja procesu windykacyjnego. Aktualnie procedura cywilna zapewnia kilka konkurencyjnych trybów odzyskiwania należności – zwykły, nakazowy, upominawczy, uproszczony, Elektroniczne Postępowanie Upominawcze. Każda z wybranych ścieżek postępowania niesie za sobą określone konsekwencje dla Klienta – wysokość opłat sądowych, czas trwania postępowania, możliwość wyboru sądu lub też brak takiej opcji. Na wstępnym etapie Klient jest każdorazowo informowany o istotnych skutkach każdej z procedur i uczestniczy w jej wyborze. Po zainicjowaniu sprawy prawnicy Kancelarii konsekwentnie i z determinacją prowadzą postępowanie sądowe. W tym obszarze zdecydowanie stawiamy na jakość i skuteczność, a nie ilość prowadzonych postępowań.
Świadczymy usługi prawne dla spółek oraz grup kapitałowych z branży deweloperskiej realizujących jednocześnie od kilku do kilkunastu wielomilionowych inwestycji w branży budownictwa wielorodzinnego oraz komercyjnego. Jednym z naszych wiodących klientów jest deweloperska grupa kapitałowa składająca się z kilkudziesięciu spółek celowych. Łączna wartość projektów deweloperskich, w zrealizowaniu których doradzaliśmy, sięga dwóch miliardów złotych. Naszych Klientów wspieramy w procesie nabywania, zabudowy i komercjalizacji nieruchomości – na każdym etapie inwestycji.
Kancelaria prowadzi doradztwo dla spółek transportowych, przeprowadzkowych oraz spedycyjnych, w transporcie wewnątrzkrajowym oraz międzynarodowym. Kancelaria prowadzi bieżącą obsługę prawną jednej z wiodących grup kapitałowych z tej branży.
Opracowujemy umowy inwestycyjne, umowy joint-venture, pomagamy opiniować umowy kredytowe oraz pożyczkowe. Kancelaria posiada doświadczenie w emisji obligacji korporacyjnych. Kancelaria z powodzeniem realizowała projekty na zlecenie firm inwestycyjnych oraz banków.
Prowadzimy obsługę prawną firm z branży HR. Wieloletnie doświadczenie w obsłudze prawnej przedsiębiorców zatrudniających do kilkuset pracowników pozwoliło nam rozwinąć szeroką praktykę w doradztwie z zakresu prawa pracy. Przygotowujemy i opiniujemy regulaminy pracy, wynagradzania, telepracy, procedury antymobbingowe oraz antydyskryminacyjne. Kancelaria doradza także w zakresie umów o zakazie konkurencji, tworzy umowy managerskie, w tym umowy opcyjne dla managerów wyższego szczebla.
Branża IT to jedna z najdynamiczniej rozwijających się dziedzin gospodarki. Kancelaria wspiera firmy z tej branży w tworzeniu modelu prawnego nowych projektów oraz pomaga sprostać coraz bardziej wymagającym regulacjom w zakresie ochrony danych osobowych.
Kancelaria świadczy bieżącą obsługę prawną firmom działającym na wyspecjalizowanym rynku cateringu lotniczego. Doradzamy w zakresie procedur koncesyjnych oraz zezwoleń niezbędnych do prowadzenia działalności na rynku usług lotniczych. Prowadzimy postępowania administracyjne toczące się przed Prezesem Urzędu Lotnictwa Cywilnego.
Sukces biznesowy niejednokrotnie wynika z posiadania przez przedsiębiorcę unikatowych produktów, usług lub rozpoznawalnej, pozytywnie odbieranej marki. Ich utrata może spowodować szereg negatywnych konsekwencji, w szczególności utratę klientów lub konkurencyjności na rynku. Naszym Klientom zapewniamy profesjonalne wsparcie w zakresie ochrony praw własności intelektualnej oraz przed czynami nieuczciwej konkurencji – zarówno na etapie zawierania umów, jak też w przypadku naruszenia ich praw.
Bogate doświadczenie zdobyte w trakcie obsługi firm deweloperskich powoduje, że chętnie doradzamy wspólnotom mieszkaniowym, zarówno na etapie ich tworzenia, jak i bieżącego funkcjonowania. Pomagamy w przygotowaniu uchwał zebrań właścicieli, przygotowaniu i przeprowadzenia zebrania, prowadzimy spory o uchylenie lub stwierdzenie nieistnienia uchwał. Założyciel kancelarii opracował oraz skutecznie przeprowadził procedurę kończenia inwestycji deweloperskiej w przypadku problemów finansowych dewelopera, korzystając z regulacji ustawy o własności lokali. Stosując nieszablonowe rozwiązania oparte na istniejących w polskim prawie instytucjach, prawnicy kancelarii uratowali setki klientów firm deweloperskich przed utratą oszczędności całego życia. Rozwiązania bardzo zbliżone do wdrożonych przez Kancelarię funkcjonują dziś w tzw. ustawie deweloperskiej.
Założyciel Kancelarii adw. Olgierd Świostek, jako jeden z pierwszych w Polsce podjął się aktywnej realizacji obowiązków administratora hipoteki zabezpieczającej roszczenia obligatariuszy obligacji korporacyjnych. Pełniąc funkcję administratora hipoteki wypracował autorskie mechanizmy pozwalające na egzekwowanie przysługujących obligatariuszom praw – zarówno na etapie sądowym, jak i w toku postępowań komorniczych.

Usługi

... czyli co możemy dla Ciebie zrobić
Prawo spółek i gospodarcze
 • zakładanie i rejestracja spółek, fundacji, stowarzyszeń
 • optymalizacja form prowadzonej działalności
 • bieżąca obsługa korporacyjna – projekty uchwał, statutów, regulaminów
 • połączenia, podziały i przekształcenia spółek (fuzje, przejęcia)
 • umowy zakupu udziałów i akcji spółek oraz umowy sprzedaży przedsiębiorstwa
 • sprawy o odpowiedzialność członków zarządu
 • sprawy o stwierdzenie nieistnienia lub nieważności uchwał organów spółek
 • sprawy o orzeczenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej
 • likwidacja podmiotów gospodarczych
 • procedury upadłościowe i układowe
 • procedury administracyjne
 • pełnomocnictwa, prokury
Prawo budowlane
 • due dilligence procesów inwestycyjnych
 • reprezentacja w sprawach planistycznych (miejscowe plany zagospodarowania, decyzje o warunkach zabudowy)
 • umowy o prace projektowe, o roboty budowlane oraz umowy o nadzór autorski
 • reprezentacja przy uzyskiwaniu pozwoleń budowlanych
 • procedury odwoławcze przed organami administracyjnymi
 • reprezentacja w sądach administracyjnych
Windykacja należności
 • negocjacje z dłużnikiem
 • prowadzenie spraw o zapłatę, w tym w elektronicznym postępowaniu upominawczym
 • reprezentacja stron przed organami egzekucyjnymi
 • zabezpieczanie roszczeń (wnioski o zajęcie rachunków bankowych, ruchomości, o ustanawianie hipoteki)
 • zgłaszanie wierzytelności do masy upadłości w postępowaniu upadłościowym
 • reprezentacja stron przed organami egzekucyjnymi
Prawo cywilne
 • sprawy dotyczące zobowiązań umownych, w tym sprawy o zapłatę
 • obsługa transakcji związanych z nieruchomościami (sprzedaż, zakup, wnoszenie aportem do spółek)
 • umowy najmu, dzierżawy i umowy deweloperskie
 • umowy zlecenia, o dzieło i świadczenie usług
 • pozbawianie tytułów wykonawczych wykonalności
 • zabezpieczenia transakcji (weksle, dobrowolne poddania się egzekucji, poręczenia podmiotów trzecich)
 • sprawy o stwierdzenie nieważności umowy
Prawo pracy
 • kontrakty managerskie
 • umowy o pracę i zlecenia
 • zwolnienia pracowników oraz reprezentacja w sporach pracowniczych
 • regulaminy pracy
Prawo autorskie i własności przemysłowej
 • umowy o przeniesienie praw autorskich oraz własności przemysłowej
 • umowy licencyjne
Prawo spółdzielcze i wspólnot mieszkaniowych
 • obsługa władz spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych
 • tworzenie statutów, regulaminów i projektów uchwał
 • sporządzanie projektów umów
 • dochodzenia roszczeń związanych z wykonaniem, niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umów
 • pomoc w regulowaniu tytułów prawnych do gruntów
 • procedury przewłaszczeniowe
 • spory z członkami spółdzielni
Prawo cywilne
 • odszkodowania i zadośćuczynienia
 • sprawy o zapłatę
 • dochodzenie od gminy zapłaty odszkodowania za niedostarczenie byłemu lokatorowi lokalu socjalnego zasądzonego prawomocnym wyrokiem sądu
 • tworzenie i opiniowanie umów
 • sprawy o ustalenie istnienia (nieistnienia) stosunku prawnego
Nieruchomości
 • ustalanie i badanie stanu prawnego nieruchomości
 • prowadzenie postępowań w zakresie uregulowania stanu prawnego nieruchomości, w tym o ustalenie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym
 • sprawy dekretowe, w tym prowadzenie postępowań dotyczących odzyskiwania nieruchomości oraz odszkodowań od Skarbu Państwa
 • sprawy o zasiedzenie nieruchomości
 • sprawy o zniesienie współwłasności
 • prowadzenie postępowań o naruszenie posiadania
 • sprawy o ustanowienie i zniesienie służebności
 • doradztwo przy sprzedaży i zakupie nieruchomości
 • przygotowywanie umów dotyczących nieruchomości, w tym umów najmu, najmu okazjonalnego oraz dzierżawy
 • odszkodowania za bezumowne korzystanie z nieruchomości
 • odszkodowania za bezumowne korzystanie przedsiębiorstwa przesyłowego z nieruchomości
 • sprawy eksmisyjne
 • zarząd nieruchomością wspólną
Prawo spadkowe
 • sprawy o zachowek
 • wydziedziczenia
 • pomoc przy sporządzaniu testamentów
 • sprawy o nabycie spadku z ustawy i testamentu
 • działy spadku
 • uzyskiwanie zgody sądu na sprzedaż majątku spadkowego w imieniu małoletnich
Prawo pracy i ubezpieczenia społeczne
 • sprawy pracownicze
 • odwołania od wypowiedzeń umowy o pracę
 • sprawy o mobbing
 • sprawy o nadgodziny
 • sprawy o ustalenie istnienia stosunku pracy
 • opiniowanie umów o pracę oraz zlecenia
Windykacja należności
 • negocjacje z dłużnikiem
 • prowadzenie spraw o zapłatę, w tym w elektronicznym postępowaniu upominawczym
 • reprezentacja stron przed organami egzekucyjnymi
 • zabezpieczanie roszczeń (wnioski o zajęcie rachunków bankowych, ruchomości, o ustanawianie hipoteki)
 • zgłaszanie wierzytelności do masy upadłości w postępowaniu upadłościowym
 • reprezentacja stron przed organami egzekucyjnymi
Prawo karne
 • obrona w sprawach karnych
 • reprezentacja pokrzywdzonych
 • reprezentowanie przed sądem oskarżyciela posiłkowego i pokrzywdzonego
 • przygotowywanie prywatnych aktów oskarżenia
 • pomoc w sprawach o odroczenie i przerwę w wykonywaniu kary pozbawienia wolności